ภาษาจีนขั้นประยุกต์

ภาษาจีนขั้นประยุกต์
(6 ระดับคือ S1-S6  ระดับละ 20 คาบเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมดประมาณ 1,250  คำ)

ยกระดับมาตรฐานในการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลให้สูงขึ้นอย่างครบถ้วน สามารถเข้าใจ
ภาษาจีนอย่างลึกซึ้ง และใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี 

   
 
Back to Top